Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zogeregeld  

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna­volgende termen in de navolgende betekenis ge­bruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaar­den als hierna vermeld.

Zogeregeld ingeschreven bij de KvK onder nummer: 90216482 met handelsnaam Collectieve Adviesgroep

Energieleverancier: Een energieleverancier is een nutsbedrijf dat gas en/of elektriciteit levert.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze al­gemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Zogeregeld  voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Energieovereenkomst: Leveringsovereenkomst met een energieleverancier en overeenkomsten met een of meer regionale netwerkbeheerders en/of meetbedrijven voor de te leveren diensten.

Opdracht: De diensten die Zogeregeld  ver­richt in het kader van een overeenkomst met een opdrachtgever.

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepas­sing op alle overeenkomsten waarop Zogeregeld  deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2. Afwijkingen van de Energieovereenkomst en Al­gemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Zogeregeld  zijn overeengekomen.

2.3. Zogeregeld  wijst de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.4. Indien gebleken is dat één of meer bepalin­gen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de ALV voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Zogeregeld  en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepa­lingen overeen te komen.

2.5. Zogeregeld  heeft het recht deze algeme­ne voorwaarden gedurende de overeenkomst eenzijdig te wijzigen.

2.6. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrij­blijvend.

3.2. De geldigheid van offertes en/of aanbiedingen is in de offerte en/of aanbieding weergegeven. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

3.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Zogeregeld  opgegeven eisen, specifica­ties en andere gegevens waarop Zogeregeld  haar aanbieding baseert.

3.4. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of emailberichten van Zogeregeld  binden Zogeregeld  niet.

3.5. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6. Alle opgegeven tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.

Artikel 4: Zogeregeld   als tussenpersoon

4.1. Ten aanzien van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de nieuwe energieleveran­cier fungeert Zogeregeld  slechts als tus­senpersoon.

4.2. Zogeregeld  verstrekt aan de Opdrachtge­ver advies om met derden een overeenkomst aan te gaan met als doel om bij de Opdrachtge­ver een besparing te realiseren.

4.3. Zogeregeld  nimmer aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever of energiele­verancier, meetbedrijf of netwerkbedrijf ten gevolge van de opdracht/en of overeenkomst heeft geleden.

4.4. De Opdrachtgever en de desbetreffende derde of leverancier zijn en blijven zelf verantwoorde­lijk en aansprakelijk voor het opstellen en voor de inhoud van de overeenkomst en de algeme­ne voorwaarden.

Artikel 5: Energieovereenkomst

5.1. Energieovereenkomsten komen tot stand na ondertekening van de Opdrachtgever.

5.2. De Opdrachtgever verklaart zich ervan be­wust te zijn dat de gas- en elektriciteitsprijzen dagelijks fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden en van de schommelin­gen op de markt.

5.3. Indien de Energieovereenkomst wordt gewij­zigd, opgezegd of beëindigd of indien er voor de Opdrachtgever een nieuwe Energieovereen­komst wordt afgesloten, treft deze Energie­overeenkomst in haar gevolgen uitsluitend de Opdrachtgever en komt er uitsluitend een Ener­gieovereenkomst tussen de Opdrachtgever en de Energieleverancier tot stand.

5.4. Het opzeggen van de Energieovereenkomst komt voor rekening en risico van de Opdracht­gever, tenzij de Opdrachtgever Zogeregeld  de opdracht heeft gegeven om de energie­contracten op te zeggen doormiddel van een machtiging.

Artikel 6: Honorarium

6.1. Zogeregeld  ontvangt een fee vergoeding van de Energieleverancier of rechtstreeks van­uit de Opdrachtgever.

Artikel 7: Uitvoeringstermijn

7.1. Indien voor de uitvoering van bepaalde werk­zaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale ter­mijn.

7.2. Indien Zogeregeld  gegevens of instruc­ties nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Zogeregeld  heeft verstrekt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en verjaring

8.1. Zogeregeld  kan niet gehouden wor­den tot het vergoeden van enige scha­de die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtge­ver, diens ondergeschikten, dan wel andere per­sonen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

8.2. De opdrachtgever is onder alle omstandighe­den verantwoordelijk voor de juistheid en vol­ledigheid van de door hem aangeleverde gege­vens en stukken. Zogeregeld  is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade of gemiste besparingen die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gege­vens, stukken en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever vrij­waart Zogeregeld  tegen alle aanspraken ter zake.

8.3. Zogeregeld  staat niet in voor de juistheid van de door een derde verstrekte gegevens. Zogeregeld  is dan ook niet aansprakelijk indien blijkt dat een derde aan de opdrachtge­ver en/of aan Zogeregeld  onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

8.4. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanlei­ding van een advies, rapportage of onderzoek van Zogeregeld , maakt.

8.5. Zogeregeld  kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nala­ten van een derde, zoals een energieleverancier, netbeheerder of meetbedrijf. Indien een derde zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet nakomt of onrechtmatig jegens de op­drachtgever handelt, dan dient de opdrachtge­ver de betreffende derde daarop aan te spreken en niet Zogeregeld .

8.6. Zogeregeld  is niet aansprakelijk voor ver­minking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

8.7. Zogeregeld  kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het re­sultaat voortvloeiende uit de door Zogeregeld  verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

8.8. De opdrachtgever is gehouden, indien redelij­kerwijs mogelijk, kopieën van door hem ver­strekte documenten en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Zogeregeld  niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

8.9. Indien Zogeregeld  aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprake­lijkheid van Zogeregeld  beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Zogeregeld  gedane uitkering. Indien de verze­keraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Zogeregeld  beperkt tot het bedrag dat de op­drachtgever heeft betaald voor de werkzaam­heden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.10. Zogeregeld  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg­schade, gederfde winst, gemiste omzet, gemis­te besparingen, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstag­natie.

8.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Zogeregeld  vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Zogeregeld  kan aanwenden.

Artikel 9: Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervre­debreuk door derden; internet- en stroomstoring; weersinvloeden; verkeersstoringen; overstro­mingen; aardverschuivingen; terrorisme; belem­meringen door derden; werkstakingen; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Zogeregeld  of van de door hem ingeschakelde derden; overheidsmaatregelen; ziekte of persoon­lijke (familie) omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Zogeregeld  de over­eenkomst uitvoert; diefstal.

9.2. In het geval dat Zogeregeld  door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Zogeregeld  het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te stoppen, zonder dat Zogeregeld  gehouden is om enige door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

Artikel 10: Vrijwaring

10.1. De Opdrachtgever vrijwaart Zogeregeld  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Over­eenkomst schade lijden en welke aan de Op­drachtgever toerekenbaar is.

10.2. Indien Zogeregeld  uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Zogeregeld  zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zogeregeld  en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1. De intellectuele eigendomsrechten op door Zogeregeld  geleverde of ter beschik­king gestelde zaken, daaronder inbegrepen rapportages, advies, software, (elektronische) bestanden enz., blijven te allen tijde bij Zogeregeld  berusten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2. De aan de opdrachtgever door Zogeregeld  geleverde data worden ter beschikking gesteld op basis van niet-overdraagbaar exclu­sief gebruiksrecht. Het gebruiksrecht behelst het recht van de opdrachtgever tot gebruik van de data in het kader van zijn normale be­drijfsuitoefening. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd de data aan derden, om baat of om niet, te verkopen, ter beschikking te stellen of ter inzage te verstrekken, noch is de opdracht­gever gerechtigd de data te verveelvoudigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Zogeregeld , dan is de opdrachtgever aanspra­kelijk voor alle schade die Zogeregeld  daardoor lijdt. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1. Zowel Zogeregeld  als de Opdrachtge­ver zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst ge­heimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderne­ming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

 

 

Artikel 13: Machtiging en afsprakenkaart

13.1. De opdrachtgever geeft, door middel van on­dertekening van de machtiging of afspraken­kaart, toestemming aan Zogeregeld  om de volgende handelingen uit te voeren: Het opvragen van contract/verbruik gegevens bij Leveranciers, Regiona­le Netbeheerders en/of Meetbedrijven. Het opvragen van de volumes uit het Centraal Aansluit Register (CAR) Onderhandelen en het voeren van overleg met Leveranciers, Regiona­le Netbeheerders en/of Meetbedrijven Het namens de opdrachtgever opvragen van offertes bij Leveranciers, Regionale Netbe­heerders en/of Meetbedrijven

13.2. Het VTI formulier is geldig voor onbepaalde tijd en is per direct opzegbaar tenzij anders is overeengekomen.

13.3. Ondertekening van de machtiging of afspra­kenkaart verplicht opdrachtgever tot niets. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend toegepast om de besparing vrijblij­vend en kosteloos in kaart te brengen.

Artikel 14: Privacy

14.1. Zogeregeld  is gemachtigd om uit naam van de opdrachtgever diens (persoons)gege­ven te (doen) verwerken.

14.2 De (persoons)gegevens en informatie die de opdrachtevers, leverancier, regionale netbe­heerder en/of meetbedrijf verstrekken, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden bewaard conform de algemene verordening gegevens­bescherming (AVG)

Artikel 15: Toepasselijke recht en geschillen

15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zogeregeld  partij is, is uitsluitend het Nederland­se recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Op­drachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopver­drag wordt uitgesloten.

15.3 . Geschillen tussen Zogeregeld  en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het daarvoor bestemde arrondissement, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  1. Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Zogeregeld  (www.zo-geregeld.nl)

 

Algemene voorwaarden Zogeregeld  

ZOGEREGELD   

Keizersgracht 482 | 1017EG Amsterdam | T 020 2389222 | E klantenservice@zo-geregeld.nl